Szkolenie dla mikroprzedsiębiorców poświęcone przygotowaniu i realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE

W dniu 23 lipca w Urzędzie Miasta Kołobrzeg odbyło się szkolenie dla mikroprzedsiębiorców współorganizowane przez Urząd Marszałkowski oraz Urząd Miasta – Punkt Informacyjny Europe Direct Kołobrzeg, poświęcone przygotowaniu i realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącego podziałania: 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa.

Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego przedstawili szczegółowy opis działań związanych ze złożeniem wniosku o dotacje – od prezentacji poddziałania 1.1.1 RPO WZ: Schemat A oraz Schemat B Małe Dotacje (całkowita wartość projektu wynosi nie więcej niż 200 000 zł.), poprzez omówienie dokumentacji konkursowej dla poddziałania 1.1.1 na podstawie wytycznych dla wnioskodawców ( w tym niezbędnych załączników), do przedstawienia procedury składania dokumentacji aplikacyjnej, ścieżki oraz kryteriów wyboru projektów. Uczestników szkolenia poinformowano także o uproszczeniach w stosunku do konkursu ogłoszonego w 2009 roku takich jak: wprowadzenie systemu zaliczkowania środków do 70%, zmniejszenie liczby egzemplarzy składanych wniosków oraz liczby obowiązujących załączników, obniżeniu minimalnego progu, od którego projekty będą rekomendowane do dofinansowania (50% maksymalnej liczby punktów na etapie oceny merytoryczno – finansowej) czy rozszerzeniu katalogu wydatków kwalifikowalnych, m.in. o instalację wartości niematerialnych i prawnych.

Zobacz zdjęcia