Węgierskie przewodnictwo w UE

Zapewnienie stabilności europejskiej gospodarki, rozszerzenie UE, wsparcie Partnerstwa Wschodniego i kwestie związane z energią oraz integracja Romów – to priorytety węgierskiego przewodnictwa w UE. Węgry, które przystąpiły do UE w 2004 r., sprawują prezydencję w Radzie UE po raz pierwszy. Po nich przyjdzie czas na Polskę.

Ożywienie gospodarcze przebiega różnie w poszczególnych państwach członkowskich, dlatego też obejmujące przewodnictwo Węgry będą dążyć do skoordynowania działań mających przyspieszyć wyjście z kryzysu. W związku z problemami, z jakimi boryka się strefa euro, kraje UE zgodziły się na wprowadzenie zmian w traktacie lizbońskim. Zmiany te pozwolą wzmocnić i ugruntować mechanizm stabilizacji finansowej – który utworzono, by udzielić pomocy Grecji i Irlandii. Jednym z celów nowej prezydencji będzie również osiągnięcie dalszych postępów w negocjacjach dotyczących tego mechanizmu.

Węgry chcą też większej koordynacji polityki gospodarczej państw członkowskich. W tym celu wprowadzony zostanie "europejski semestr" – okres, w którym projekty budżetów poszczególnych krajów będą poddawane ocenie na szczeblu europejskim, co pozwoli w większym stopniu je równoważyć.

Strona przewodnictwa http://www.eu2011.hu/