Ułatwienia w strefie Schengen

Komisja zaproponowała zmianę kodeksu granicznego Schengen w celu ułatwienia kontrolowanego przemieszczania się ludzi w obrębie wewnętrznych i zewnętrznych granic UE.

„Wniosek ten pomoże w przyspieszeniu kontroli granicznych i zwiększeniu pewności prawa dla podróżujących oraz dla pracowników straży granicznej. Mamy nadzieję, że wprowadzenie nowych przepisów zmniejszy utrudnienia administracyjne, z jakimi spotykają się osoby podróżujące w obrębie UE, wjeżdżające na jej obszar lub z niego wyjeżdżające. Ułatwi to życie naszym obywatelom”, powiedziała Cecilia Malmström, komisarz do spraw wewnętrznych.

Proponowane zmiany odnoszą się do praktycznych problemów, które wystąpiły w ciągu pierwszych lat stosowania kodeksu granicznego Schengen; sprawią one, że obowiązujące rozporządzenie stanie się jaśniejsze. Wniosek obejmuje następujące zagadnienia:

  • Lepszą współpracę między UE oraz państwami trzecimi: Współpraca na granicach lądowych między państwami członkowskimi UE i sąsiadującymi z nimi państwami trzecimi zyska dzięki ramom prawnym umożliwiającym zawieranie dwustronnych porozumień dotyczących wspólnych kontroli granicznych w ruchu drogowym. Oczywista jest wartość dodana, jaką propozycja ta przyniesie w praktyce: na przykład jeżeli wniosek zostanie przyjęty w odpowiednim czasie, pozwoli na bezproblemowe przekraczanie granicy podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej, organizowanych przez Polskę i Ukrainę w 2012 r.
  • Przyspieszenie kontroli granicznych: Możliwość utworzenia oddzielnych pasów ruchu dla podróżnych zwolnionych z obowiązku wizowego zapewni dodatkową elastyczność zgodnie z praktycznymi potrzebami.
  • Ograniczenie zbędnej biurokracji: Zmniejszą się administracyjne obciążenia, z jakimi borykają się statki towarowe poruszające się w UE, załogi pociągów międzynarodowych oraz pracownicy zatrudnieni na urządzeniach oddalonych od brzegu. I tak na przykład na zniesieniu wewnętrznych kontroli granicznych skorzystają przewoźnicy cargo oraz przewoźnicy promowi prowadzący działalność w obrębie Unii; dzisiaj w obu tych przypadkach przewoźnicy poddawani są kontrolom.
  • Zwiększoną pewność prawa dla podróżujących i pracowników straży granicznej: Warunki wjazdu dla obywateli państw trzecich staną się jaśniejsze dzięki wyraźniejszemu zdefiniowaniu metod obliczania „pobytów nieprzekraczających trzech miesięcy w okresie sześciomiesięcznym” oraz wymaganych terminów ważności dokumentów podróży w przypadku osób nieposiadających wizy.
  • Lepsze szkolenia dla pracowników straży granicznej: Opracowane zostaną specjalne szkolenia dla pracowników straży granicznej w celu umożliwienia im wykrywania sytuacji, w których zaangażowane są osoby szczególnie podatne na zagrożenia (np. małoletni bez opieki oraz ofiary handlu ludźmi).


Kontekst

Kodeks graniczny Schengen (rozporządzenie (WE) nr 562/2006) wszedł w życie w październiku 2006 r. Stanowi on kodeks wspólnotowy zawierający normy i procedury obowiązujące w przypadku przekraczania zewnętrznych granic UE, a także przywracania kontroli na wewnętrznych granicach Unii.

Po czterech latach stosowania kodeksu granicznego Schengen pojawiła się potrzeba wprowadzenia szeregu praktycznych i technicznych zmian. Nie zmienią się jednak zasady stanowiące podstawę obowiązującego systemu.

Kolejne kroki

Zaproponowane zmiany zostaną poddane dyskusji w Radzie i Parlamencie Europejskim. Komisja ma nadzieję na szybkie przyjęcie jej wniosku.

Dodatkowe informacje

Strona internetowa Cecilii Malmström, komisarz do spraw wewnętrznych: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Strona internetowa Dyrekcji Generalnej do Spraw Wewnętrznych: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Źródło: Marta Angrocka-Krawczyk  Wydział prasy  Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce