Konkurs na najlepsze partnerstwo społeczno- prywatne już trwa!

28 czerwca ruszył nabór zgłoszeń w konkursie, którego celem jest wyróżnienie partnerstw społeczno-prywatnych, czyli takich, w których biznes i podmioty społeczne wykorzystują swój potencjał dla efektywniejszej walki z wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie narzędzi rynkowych. Organizatorem konkursu jest Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) Biuro Projektowe w Polsce oraz Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (KOEFS).

Partnerstwa społeczno-prywatne to takie, dzięki którym organizacje społeczne prowadzące działalność gospodarczą uzyskują pełną profesjonalizację oraz mają realne szanse stania się samofinansującymi się przedsięwzięciami społecznymi. To też przejaw odpowiedzialności biznesu, który w rzeczywisty sposób może przyczynić się do poprawy sytuacji osób bezrobotnych, bezdomnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Promocja takich rozwiązań to jednocześnie promocja najlepszych praktyk społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR – corporate social responsibility)

„Czas by przedstawiciele organizacji pozarządowych czy podmiotów ekonomii społecznej przestały traktować biznes jako jedynie źródło potencjalnych dotacji finansowych.  Z drugiej strony firmy muszą oduczyć się patrzenia na organizacje społeczne jako partnera jedynie w kwestiach podbudowywania swego wizerunku. Partnerstwa społeczno-prywatne są okazją do wzajemnego poznania się, zrozumienia specyfiki swoich działań i potrzeb” mówi Kamil Wyszkowski, Dyrektor Biura Projektowego UNDP w Polsce.

Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie partnerstwa społeczno-prywatne, zaangażowane w tworzenie trwałych i stabilnych przedsięwzięć społecznych służących aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W skład partnerstwa powinien wchodzić przynajmniej po jednym przedstawicielu: podmiotu prywatnego (przedsiębiorstwa prywatnego, instytucji otoczenia biznesowej) oraz podmiotu społecznego (przedsiębiorstwa społeczne lub/i organizacji pozarządowej). Dodatkowo, w skład partnerstwa mogą wchodzić także instytucje publiczne, w tym m.in. instytucje rynku pracy, pomocy społecznej, placówki dydaktyczno-edukacyjne.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 19 września br. poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://www.partnerstwo.roefs.pl Nagrodą w konkursie jest wyjazd dwóch przedstawicieli Laureata Konkursu na wizytę studyjną do jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej zorganizowaną przez Krajowy Ośrodek EFS oraz szkolenie zorganizowane przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju.

Uroczysta Gala wręczenia nagród nastąpi w dniu 24 października, który jest jednocześnie dniem ONZ.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z Panią Magdaleną Kostulską, ekspertką ds. współpracy z biznesem, e-mail: konkurspsp@cpe.gov.pl

Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.