Kryzys już nie straszny

Najgorszy etap kryzysu mamy już za sobą. 43 procent Europejczyków uważa, że kryzys osiągnął już swój punkt kulminacyjny – wynika z najnowszego badania  Eurobarometru „Wiosna 2011”. Ten wynik jest o jeden punkt procentowy wyższy w porównaniu z badaniami z jesieni 2010 r. i aż o 15 procent wyższy od wyniku z wiosny 2009 r.

Europejczycy domagają się skuteczniejszych działań na poziomie UE i lepszej współpracy pomiędzy krajami Unii w walce z kryzysem.   Prawie 8 na 10 Europejczyków uważa, że lepsza koordynacja polityki gospodarczej w ramach państw członkowskich UE byłaby skutecznym sposobem skutecznej walki z kryzysem.

Pomimo, że ogólna tendencja w UE jest pozytywna, pewien sceptycyzm utrzymuje się ciągle jednak w krajach, które nadal borykają się z recesją i rosnącym bezrobociem.

Stwierdzono różnice pomiędzy bardziej „optymistycznymi” i bardziej „pesymistycznymi” krajami. Większość państw członkowskich, w szczególności Dania (68 %), Estonia (64 %) oraz Austria (62 %) uważa, że kryzys osiągnął już swój punkt kulminacyjny, jeśli chodzi o jego wpływ na rynek pracy. W krajach, które nadal borykają się z kryzysem, takich jak Portugalia (80 %) oraz Grecja (78 %) respondenci są przeciwnego zdania.

Obywatele nadal uważają UE za najbardziej skuteczny podmiot – wyprzedzający pod tym względem władze krajowe – działający na rzecz złagodzenia skutków kryzysu (zob. załącznik). UE utrzymuje pierwsze miejsce (22 %, -1 punkt procentowy), zaraz za nią plasują się rządy krajowe (20 %, bez zmian). Na trzecim miejscu uplasował się Międzynarodowy Fundusz Walutowy (15 %, bez zmian), wyprzedzając G20 (14 %, -2 punkty procentowe). Stany Zjednoczone (7 %, +1) po raz trzeci z rzędu od opublikowania Eurobarometru Wiosna 2010 znalazły się w tyle za organizacjami międzynarodowymi.

Poparcie społeczeństwa dla strategii „Europa 2020”

W odniesieniu do strategii „Europa 2020”, która ustanawia szereg inicjatyw mających na celu wsparcie wzrostu gospodarczego oraz tworzenie miejsc pracy (zob. IP/10/225), respondenci europejscy uznali wszystkie siedem inicjatyw za „ważne" (zob. załącznik).

Największe wsparcie uzyskały inicjatywy „pomocy osobom biednym i wykluczonym społecznie oraz umożliwienie im aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym” (79 %, +3), „unowocześnienie rynków pracy, w celu zwiększenia poziomu zatrudnienia” (79%, +3) oraz „wspieranie gospodarki, która wykorzystuje mniej zasobów naturalnych oraz emituje mniej gazów cieplarnianych (76%, +3).

Dodatkowe informacje

Badanie Eurobarometru Wiosna 2011 zostało przeprowadzone w formie bezpośrednich wywiadów w dniach od 6 do 26 maja 2011 r. Ogółem przeprowadzono wywiady z 31 769 respondentami w 27 państwach członkowskich UE oraz w krajach kandydujących.

Wyniki Eurobarometru – Wiosna 2011 (wyniki wstępne)

Więcej informacji na temat zaleceń na 2011 r., zaproponowanych przez Komisję Europejską dla poszczególnych krajów znajduje się pod adresem: IP/11/685 .

Źródło: http://ec.europa.eu/polska/news/110804_europejczycy_o_gospodarce_pl.htm