Praktyki administracyjne w Komisji Europejskiej

Komisja Europejska organizuje dwa razy w roku trzy- lub pięciomiesięczne praktyki dla absolwentów studiów uniwersyteckich.  Praktyki są dostępne także dla tych, którzy w ramach kształcenia przez całe życie otrzymali niedawno dyplom uniwersytecki i rozpoczynają nową karierę zawodową.

Praktyki zaczynają się zwykle 1 marca i 1 października każdego roku.

Cele praktyk:

 • dostarczenie stażystom praktycznej wiedzy na temat działania departamentów Komisji;
 • umożliwienie im zdobycia osobistego doświadczenia poprzez kontakty w ramach codziennej pracy;
 • umożliwienie im poszerzenia i praktycznego zastosowania wiedzy nabytej w czasie studiów.

Praktykanci są wybierani spośród obywateli państw członkowskich UE lub państw kandydujących, chociaż istnieje możliwość przyjęcia ograniczonej liczby osób spoza tych państw.

Ubiegający się o praktyki powinni spełniać następujące warunki:

 • ukończony pierwszy cykl kształcenia uniwersyteckiego poparty odpowiednim dyplomem przed końcem okresu aplikacji;
 • brak wcześniejszych praktyk w innych unijnych instytucjach;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub francuskiego lub niemieckiego;
 • bardzo dobra znajomość drugiego języka Wspólnoty (obywatele państw członkowskich UE).

Praktykanci mogą otrzymać miesięczny grant wysokości 1047,55 euro. Praktykanci niepełnosprawni mogą otrzymać dodatkowe fundusze.

Aby nadesłać swoje zgłoszenie:

 • należy wypełnić ii wysłać formularz aplikacyjny on-line
 • wysłać swój wypełniony formularz, najlepiej listem poleconym, przed ostatecznym terminem nadsyłania zgłoszeń.

Więcej informacji dotyczących procedury zgłoszeń znajduje się  na tej stronie.

Terminy nadsyłania zgłoszeń:

 • 1 września roku poprzedzającego (praktyki marcowe)
 • 31 stycznia roku, w którym odbywają się praktyki (praktyki październikowe)

Więcej informacji o terminach praktyk znajduje się na tej stronie.

Źródło: http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000135