Rok 2013 Europejskim Rokiem Obywateli?

Obywatelstwo Unii i związane z nim prawa są jednym z najważniejszych filarów Unii Europejskiej. Obywatelstwo Unii, ustanowione na mocy Traktatu z Maastricht dnia 1 listopada 1993 r., obchodzi właśnie 20. rocznicę istnienia, w związku z czym Komisja Europejska zaproponowała 11 sierpnia, aby rok 2013 ogłosić Europejskim Rokiem Obywateli.

W ciągu 20 lat, jakie minęły od dnia utworzenia obywatelstwa Unii, poczyniono widoczne postępy, mające bezpośredni wpływ na życie milionów ludzi. Wystarczy przytoczyć jeden tylko przykład: podróżowanie za granicę wiąże się dziś z mniejszymi kosztami, bezproblemowym przekraczaniem granic, większym bezpieczeństwem wyjazdów zorganizowanych, dostępem do systemów opieki zdrowotnej i tańszymi połączeniami telefonicznymi z zagranicy. To tylko niektóre korzyści wynikające z obywatelstwa UE. Celem Komisji jest zapewnienie, aby i pozostałe trudności, jakie napotykają obywatele UE przy korzystaniu z przysługujących im praw za granicą, zostały usunięte.

„Swoboda przemieszczania się jest najbardziej cenionym prawem w Unii Europejskiej. Jest ona synonimem obywatelstwa Unii. Przedsiębiorstwa i obywatele czerpią znaczne korzyści z faktu, że UE nieustannie dąży do usunięcia wewnętrznych barier utrudniających swobodny przepływ towarów, usług i osób. Zamierzam kontynuować nasze dotychczasowe osiągnięcia, tak by wszyscy obywatele Unii czuli się swobodnie podczas podróży, zakupów, studiowania, czy osiedlania się w innym państwie członkowskim UE”, powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości i obywatelstwa. „Jeśli Europejczycy nie znają swoich praw, nie mogą skutecznie z nich korzystać. Obecnie 48% obywateli UE uważa, że nie są wystarczająco poinformowani o swoich prawach. Europejski Rok Obywateli pomoże nam to zmienić. Będzie dobrą okazją, aby przypomnieć, co Unia Europejska może zrobić dla każdego z nas”.

Celem Europejskiego Roku Obywateli jest ułatwienie obywatelom Unii wykonywania prawa do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium UE, poprzez zapewnienie im łatwego dostępu do informacji na temat ich praw. Dokładniej rzecz biorąc, celem obchodów Roku jest:

  • zwiększenie świadomości obywateli o przysługującym im prawie do swobodnego pobytu na terytorium Unii Europejskiej;
  • podnoszenie świadomości obywateli w zakresie korzystania z unijnych praw i prowadzonej polityki i mobilizowanie ich do aktywnego uczestnictwa w kształtowaniu unijnej polityki;
  • stymulowanie debaty na temat skutków i potencjału prawa do swobodnego przemieszczania się, w szczególności w odniesieniu do wzmocnienia spójności i wzajemnego zrozumienia.

Aby uświetnić obchody Europejskiego Roku Obywateli, w 2013 r. zorganizowanych zostanie wiele imprez, konferencji i seminariów w całej UE na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym. Komisja planuje również wzmacniać widoczność wielojęzycznych portali internetowych Europe Direct i Twoja Europa jako kluczowych elementów systemu „punktów kompleksowej obsługi”, źródła informacji na temat praw obywateli UE, jak również roli i widoczności narzędzi rozwiązywania problemów, takich jak SOLVIT, w celu umożliwienia obywatelom Unii lepszego wykorzystywania i obrony swoich praw.

Proponowany budżet na realizację działań w ramach Europejskiego Roku Obywateli wynosi 1 mln EUR.

Dodatkowe informacje: Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz UE ds. wymiaru sprawiedliwości.

Źródło: http://ec.europa.eu/polska/news/110811_europejski_rok_2013_pl.htm