Jedź dokąd chcesz, to Twoje prawo!

Zdecydowana większość toczących się postępowań związanych ze swobodnym przepływem osób pomiędzy krajami UE została już rozwiązana – informuje Komisja Europejska. Impulsem do sprawdzenia, jak realizowane jest to prawo, były ubiegłoroczne wydarzenia w kilku krajach Wspólnoty.

– Cieszę się, że większość państw członkowskich w pełni wdrożyła przepisy dotyczące swobodnego przepływu obywateli. Oczekuję, że pozostałe niebawem to uczynią – powiedziała komisarz Viviane Reding.

Swobodny przepływ osób pomiędzy państwami członkowskimi UE jest jednym z najbardziej namacalnych sukcesów w 60-letniej historii integracji europejskiej. Przynosi on ogromne korzyści obywatelom UE, państwom członkowskim i całej gospodarce europejskiej. Każdego dnia Europejczycy korzystają z prawa swobodnego przepływu osób, towarów czy usług. Rocznie, w celach turystycznych, odbywają na terenie UE około 1,25 mld podróży. Ostatnie badanie wykazało, że dla niemal połowy obywateli europejskich (48%) prawo do swobodnego przemieszczenia się i przebywania na terytorium Unii Europejskiej jest najważniejszym prawem obywatelskim (zob. komunikat prasowy nr 14/2011 ).

Komisja Europejska przywiązuje ogromną wagę do skutecznego egzekwowania przepisów dotyczących swobodnego przepływu we wszystkich państwach członkowskich. Dlatego zajmuje ona zdecydowane stanowisko w zakresie rozwiązywania przez państwa członkowskie problemów dotyczących transpozycji unijnej dyrektywy z 2004 r. w sprawie swobodnego przepływu ( 2004/38/WE), aby europejscy obywatele mogli w pełni korzystać z przysługujących im praw.

Kilka zeszłorocznych wydarzeń zwróciło uwagę na istotne problemy związane z gwarancjami procesowymi i materialnymi zawartymi w dyrektywie w sprawie swobodnego przepływu (zob. MEMO/10/384SPEECH/10/428 ; IP/10/1207 ; MEMO/10/502 ). Dlatego Komisja podjęła działania służące zagwarantowaniu pełnego przestrzegania unijnego prawa dotyczącego swobodnego przepływu we wszystkich 27 państwach członkowskich.

Rok później, dzięki długotrwałym naciskom politycznym, widoczne były konkretne rezultaty: 16 państw członkowskich w pełni rozwiązało kwestie, które budziły niepokój Komisji lub przygotowało projekty zmian ustawodawczych gwarantujących pełną zgodność z wymogami dyrektywy. W przypadku pozostałych państw członkowskich Komisja wszczęła lub rozważa wszczęcie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego na mocy traktatów UE.

– Prawo swobodnego przepływu jest jednym z najbardziej cenionych praw obywateli UE – powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości. – Pragnę zagwarantować wszystkim obywatelom UE możliwość skutecznego korzystania z prawa swobodnego przepływu. Wydarzenia, które miały miejsce minionego lata, były dla Europy ostrzeżeniem. Komisja bez wahania zabierze głos, jeśli państwa członkowskie nie będą prawidłowo stosować tego podstawowego prawa, w szczególności zaś zabezpieczeń proceduralnych chroniących obywateli UE przed niesłusznym lub nieproporcjonalnym wydaleniem. Cieszę się, że większość państw członkowskich w pełni wdrożyła unijne przepisy dotyczące zasad swobodnego przepływu i oczekuję, że pozostałe państwa również to niebawem uczynią. Komisja Europejska zachowa szczególną czujność, dopóki wszystkie państwa członkowskie w pełni nie rozwiążą tych niepokojących problemów.

Od lata 2010 r. Komisja wskazała w sumie 786 kwestii, które następnie zostały poruszone podczas spotkań dwustronnych z państwami członkowskimi. Komisja wyraźnie podkreśliła, że będzie nieuniknione wszczęcie postępowania w sprawie uchybienia traktatowym zobowiązaniom w przypadku nierozwiązania problemów przez państwa członkowskie. W rezultacie około 90 proc. tych zagadnień zostało rozwiązanych w wyniku rozmów lub po przedstawieniu przez państwa członkowskie projektów zmian ustawodawczych. Nierozstrzygniętych pozostaje tylko 75 kwestii, które podlegają obecnie postępowaniu w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

16 czerwca francuski rząd przyjął zmiany w ustawodawstwie wymagane przez Komisję w celu zagwarantowania zgodności z dyrektywą w sprawie swobodnego przepływu, wraz z zabezpieczeniami chroniącymi obywateli UE przed niesłusznym wydaleniem lub dyskryminacją. Komisja kontynuuje współpracę z pozostałymi państwami w celu rozwiązania nierozstrzygniętych kwestii, takich jak wjazd i pobyt członków rodziny, karty pobytowe dla obywateli państw trzecich oraz ochrona przed wydaleniem.

W obliczu trudności gospodarczych niektóre państwa członkowskie mogą odczuwać pokusę wprowadzania środków dyskryminujących wobec obywateli UE i ich rodzin. Unijna dyrektywa w sprawie swobodnego przepływu przewiduje jednak odpowiednie zabezpieczenia chroniące przed nieproporcjonalnym obciążeniem budżetu państwa członkowskiego w wyniku korzystania przez obywateli z prawa swobodnego przepływu. Nie ma zatem możliwości przeprowadzania jednostronnych działań krajowych w tym zakresie.

Komisja pracuje nad usuwaniem pozostałych utrudnień, z którymi borykają się obywatele UE, korzystając ze swoich praw. Problemy te opisuje pierwsze w historii sprawozdanie na temat obywatelstwa UE opublikowane w październiku 2010 r. Przedsiębiorstwa i obywatele czerpią ogromne korzyści z nieustającego dążenia UE do usunięcia barier wewnętrznych, które utrudniają przepływ towarów, usług i osób. W latach 2004–2007 za sprawą zintensyfikowanej mobilności pracowników z nowych państw członkowskich produkt krajowy brutto UE wzrósł o około 40 mld euro. UE musi czerpać ze swoich dotychczasowych osiągnięć, tak aby wszyscy – począwszy od turysty, poprzez studenta i pracownika, po właściciela małego przedsiębiorstwa – mogli faktycznie korzystać z europejskiej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

Źródło: http://ec.europa.eu/polska/news/110825_swobodny_przeplyw_pl.htm