Komisja Europejska propaguje wolontariat

Komisja Europejska po raz pierwszy przyjęła dokument strategiczny poświęcony wyłącznie wolontariatowi. Utworzenie Europejskiego Ochotniczego Korpusu Pomocy Humanitarnej czy rozwój „europejskiego paszportu umiejętności” to tylko niektóre sposoby wsparcia działalności wolontariackiej w UE proponowane przez Komisję.

Komisja Europejska przedstawiła dziś działania na rzecz dalszej poprawy uznawania i propagowania wolontariatu w UE. W kontekście Europejskiego Roku Wolontariatu (2011 r.) w komunikacie Komisji na temat polityki UE i wolontariatu opisano szereg środków służących wsparciu działalności wolontariackiej w UE, w tym utworzenie Europejskiego Ochotniczego Korpusu Pomocy Humanitarnej oraz rozwój „europejskiego paszportu umiejętności”. Co istotne, Komisja Europejska po raz pierwszy przyjęła dokument strategiczny poświęcony wyłącznie wolontariatowi.

Liczba wolontariuszy w UE, którzy pomagają ulepszyć Europę i świat, sięga obecnie 100 milionów. Ogłoszenie 2011 r. Europejskim Rokiem Wolontariatu podkreśla ich osiągnięcia, zachęca innych do przyłączenia się, a także pomaga wolontariuszom i organizacjom wolontariackim osiągać jeszcze lepsze wyniki – oświadczyła wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Viviane Reding, komisarz ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa.

Kontekst
Działalność wolontariacka bezpośrednio przyczynia się do realizacji kluczowych celów polityki UE, takich jak włączenie społeczne, zatrudnienie, edukacja, rozwój umiejętności i propagowanie postaw europejskich. Brak jednak wyraźnych ram prawnych dotyczących działalności wolontariackiej, a kompetencje, jakie nabywają wolontariusze, często nie są odpowiednio uznawane. Komisja zobowiązuje się przezwyciężyć te przeszkody dla rozwoju wolontariatu, w szczególności międzynarodowego.

W opublikowanym dziś komunikacie Komisja opisała, w jaki sposób UE i państwa członkowskie mogą zacząć w pełni wykorzystywać potencjał wolontariatu.

Działania służące propagowaniu wolontariatu na szczeblu UE
Komisja zaproponowała utworzenie Europejskiego Ochotniczego Korpusu Pomocy Humanitarnej do 2012 r. Prowadzone są już prace nad ramowymi zasadami udziału europejskich wolontariuszy w operacjach pomocy humanitarnej Unii Europejskiej. 

Ponadto Komisja pracuje również nad poprawą uznawania umiejętności nabytych w wyniku działalności wolontariackiej poprzez rozwój „europejskiego paszportu umiejętności”. Zapewni to transgraniczne uznawanie kwalifikacji zawodowych oraz możliwość zapisu umiejętności i kompetencji nabytych w ramach działalności wolontariackiej. Paszport oparty będzie na istniejącym projekcie Europass (europejskie CV online), umożliwiając przejrzysty i porównywalny zapis umiejętności.

Istnieje już szereg europejskich programów finansowania wolontariatu, z których prawdopodobnie najlepiej znanym jest wolontariat europejski (stanowiący część unijnego programu „Młodzież w działaniu”), który obchodzi w tym roku piętnastą rocznicę istnienia. Komisja pragnie oprzeć się na dotychczasowych sukcesach i w dalszym ciągu ukierunkowywać działania na wolontariat także i w innych dziedzinach polityki.

Komisja określiła również konkretne sposoby lepszego wykorzystania potencjału wolontariatu przez państwa członkowskie i zachęciła państwa członkowskie do otwarcia krajowych programów wolontariatu w celu wspierania wolontariatu transgranicznego.

 

Więcej informacji:

 

Oficjalna strona internetowa Europejskiego Roku Wolontariatu (2011 r.): http://europa.eu/volunteering/pl]

Źródło: http://ec.europa.eu/polska/news/110920_wolontariat_pl.htm