Zmiana klimatu gorsza niż kryzys

Co najmniej dwóch Europejczyków na trzech uważa, że zmiana klimatu to niezwykle poważny problem, a prawie 80 proc. sądzi, że podjęcie działań w celu jej zwalczania może stymulować gospodarkę i rynek zatrudnienia. Tak wynika z opublikowanego dzisiaj badania Eurobarometru.

Ankieta przeprowadzona w czerwcu 2011 r. wykazała, że europejska opinia publiczna jest bardziej zaniepokojona zmianą klimatu niż w 2009 r., a problem ten jest nadal uznawany za poważniejszy niż trudna sytuacja gospodarcza. Ankieta pokazała również powszechne wśród obywateli w 27 państwach członkowskich oczekiwanie, że do połowy tego stulecia Unia Europejska stanie się społeczeństwem przyjaznym dla klimatu i niskoemisyjnym.

– To pozytywna wiadomość! Ankieta udowadnia, że dla społeczeństwa europejskiego zmiany gospodarcze nie są jedynym wyzwaniem, jakie stoi przed nami. Pokazuje również, że znacząca większość Europejczyków oczekuje od polityków i wiodących przedsiębiorstw rzetelnego zajęcia się już teraz problemem zmiany klimatu. Uderzające jest to, że społeczeństwo jest mocniej zaniepokojone zmianą klimatu niż miało to miejsce przed kopenhaską konferencją w sprawie klimatu. Fakt, że co najmniej 3 obywateli na 4 widzi w poprawie efektywności energetycznej drogę do tworzenia nowych miejsc pracy, jest szczególnie wyraźnym sygnałem dla europejskich decydentów. Sądzę, że wyniki tej ankiety są również dla Komisji istotną zachętą do kontynuowania starań, aby prowadzić w Europie ambitne i konkretne działania związane z przeciwdziałaniem zmianie klimatu – stwierdziła Connie Hedegaard, komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu.

Oto najważniejsze wyniki ankiety:

  •  68 proc. ankietowanych uważa zmianę klimatu za bardzo poważny problem (wzrost w porównaniu z 64 proc. w 2009 r.). Łącznie 89 proc. sądzi, że jest to poważny problem (zarówno odpowiedź „bardzo poważny” jak i „dość poważny”). W skali 1 (najmniej poważny) do 10 (najbardziej poważny) waga tego problemu została oceniona na 7,4 pkt w porównaniu z 7,1 pkt w 2009 r.
  •  Ogólnie zmiana klimatu została oceniona jako drugi najbardziej poważny problem, przed którym stoi świat, zaraz po ubóstwie, głodzie i braku wody pitnej (uważanych łącznie za jeden problem). Jedna ankietowana osoba na pięć uważa zmianę klimatu za najpoważniejszy problem. 51 proc. (wzrost z 47 proc. w 2009 r.) uważa, że jest to albo problem najważniejszy, albo jeden z najważniejszych, w porównaniu z 45 proc. ankietowanych, według których jest nim sytuacja gospodarcza.
  • 78 proc. ankietowanych przyznaje, że walka ze zmianą klimatu i poprawa efektywności energetycznej mogą stymulować gospodarkę i rynek pracy w UE – podczas gdy w 2009 r. tylko 63 proc. twierdziło, że działania na rzecz klimatu mogą ożywić gospodarkę i rynek pracy. W każdym państwie członkowskim co najmniej 2 ankietowanych na 3 popierało ten punkt widzenia.
  • 68 proc. popiera opodatkowanie w większym stopniu zużycia energii, a we wszystkich państwach członkowskich większość ankietowanych wyraża się pozytywnie o takiej zmianie.
  • Opinia publiczna oczekuje, że do 2050 r. Europa stanie się przyjazna dla klimatu, którą to wizję Komisja przedstawiła wcześniej w tym roku w swoim planie działania prowadzącym do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną. Co najmniej 9 ankietowanych na 10 (88 proc.) oczekuje, że w 2050 r. Europa będzie w większym stopniu wykorzystywać energię ze źródeł odnawialnych, 87 proc. ma nadzieję, że Europa będzie bardziej energooszczędna, a 73 proc. sądzi, że silniki samochodowe będą zużywać mniej energii niż dzisiaj.
  •  Rozwiązywanie problemów związanych ze zmianą klimatu uważane jest przeważnie za obowiązek rządów krajowych, UE i przedsiębiorstw. Tylko 21 proc. ankietowanych uważa, że są oni sami za to bezpośrednio odpowiedzialni, ale dalszych 23 proc. samorzutnie dodaje, że wszystkie zainteresowane strony, z nimi samymi włącznie, są wspólnie odpowiedzialne za ten problem.
  • Nieco ponad połowa respondentów (53 proc.) przyznaje, że podjęła jakieś działania w walce ze zmianą klimatu podczas ostatnich sześciu miesięcy, ale odsetek ten okazuje się być wyższy w przypadku pytania o konkretne podjęte działania: 66 proc. respondentów oświadczyło, że zmniejszyło ilość odpadów z gospodarstwa domowego i poddaje je recyklingowi, co jest najczęściej podejmowanym działaniem.


Pełna treść sprawozdania dotyczącego ankiety Eurobarometru.

Źródło: http://ec.europa.eu/polska/news/111007_zmiana_klimatu_pl.htm