FIO 2012 – ogłoszono nabór wniosków

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2012 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO). Konkurs skierowany jest do:

 • organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń,  fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze,  izby rzemieślnicze, izby gospodarcze;
 • podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

Wysokość środków na finansowanie PO FIO w roku 2012 wynosi 60 000 000,00 zł, w tym 57 600 000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 2 400 000,00 zł przeznaczono na obsługę techniczną.

Składane projekty realizują cel główny PO FIO, jakim jest zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych.

Cel główny powinien zostać osiągnięty z uwzględnieniem horyzontalnych zasad PO FIO: partnerstwa, innowacyjności, zrównoważonego rozwoju i równości szans.

1. Finansowane będą wyłącznie projekty mieszczące się w ramach statutowej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego.

2. Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem.

Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z czterech Priorytetów:

 1. I. Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne;
 2. II. Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie;
 3. III. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne;
 4. IV. Rozwój przedsiębiorczości społecznej;

oraz komponentów wyodrębnionych w ramach tych Priorytetów.

3. Maksymalny czas realizacji projektu:

 • projekty realizowane w 2012 r., tzw. projekty „jednoroczne": od 1 czerwca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
 • projekty realizowane w latach 2012-2013, tzw. projekty „dwuletnie": od 1 czerwca 2012 r. do 30 września 2013 r.
 •  w Komponencie Regionalnym realizowane są jedynie projekty „dwuletnie", w których czas realizacji zadania mieści się od 1 czerwca 2012 r. do 30 września 2013 r.
 •  w Komponencie Wolontariatu Długoterminowego realizowane są jedynie projekty „dwuletnie", w których czas realizacji zadania mieści się od 1 czerwca 2012 r. do 30 września 2013 r.

4. Uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę w ramach ogłoszonego konkursu. Konkurs obejmuje nabór ofert na cztery Priorytety oraz dwa komponenty: Komponent Regionalny i Komponent Wolontariatu Długoterminowego.

5. Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się Oferenci:

 •  dla projektów „jednorocznych": od 10 tys. zł. do 200 tys. zł (w przypadku projektów „jednorocznych", wnioskowanie o dotację mniejszą niż 10 tys. zł lub większą niż 200 tys. zł spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych bez możliwości odwołania).
 •   dla projektów „dwuletnich": od 20 tys. zł. do 200 tys. zł (minimalna dotacja w danym roku musi wynosić nie mniej niż 10 tys. zł).
 •  dla projektów w Komponencie Regionalnym od 400 tys. zł do 500 tys. zł. według podziału: 40% w roku 2012 i 60% w roku 2013 (np. w przypadku dotacji 500000 zł: 200000 zł w 2012 r. oraz 300000 zł w 2013 r.).
 • dla projektów w Komponencie Wolontariat Długoterminowy do 500 tys. zł. według podziału: 40% w roku 2012 i 60% w 2013 (200 tys. w roku 2012 i 300 tys. w roku 2013).

 Termin składania ofert: od 13 stycznia 2012 r. do 6 lutego 2012 r.

Pełną treść ogłoszenia można znaleźć tu.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie FIO.

Źródło: http://www.pozytek.gov.pl/Ogloszenie,1158.html