Co trzy kraje, to nie jeden

W związku z oficjalnym przejęciem przez Danię przewodnictwa  w Radzie UE od Polski 11 stycznia ruszył specjalny konkurs skierowany do młodzieży gimnazjalnej i uczniów szkół średnich. Zadaniem uczestników jest nakręcenie krótkiego filmiku (np. telefonem komórkowym), w którym pokazane zostaną korzyści płynące ze współpracy państw.

Filmik powinien nawiązywać do takich haseł jak „trio”, „współpraca”, „kontynuacja”. Łączna pula nagród w konkursie wynosi 3000 pln! Prace można nadsyłać do 31 stycznia br.

Dla laureatów Konkursu przewidziane są trzy nagrody pieniężne

  • Za zajęcie pierwszego miejsca nagroda w wysokości 1500zł
  • Za zajęcie pierwszego miejsca nagroda w wysokości 1000zł
  • Za zajęcie pierwszego miejsca nagroda w wysokości 500zł

Tutaj można pobrać Regulamin Konkursu {filelink=48}

Partnerem konkursu jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Co to jest trio?

Jak pokazało doświadczenie, okres sześciu miesięcy jest zbyt krótki, aby państwo sprawujące prezydencję mogło skutecznie zrealizować założone cele swojego przewodnictwa. W tej sytuacji  wykrystalizowała się koncepcja prezydencji grupowej, w której trzy kraje sprawujące po sobie  przewodnictwo koordynują między sobą główne cele, jakie chciałyby zrealizować w dłuższym okresie, to znaczy 18. miesięcy sprawowanych przez siebie trzech kolejnych prezydencji.

Skuteczną realizację tej koncepcji zapewnić ma też założenie, że każde trio składa się z państwa dużego i dwóch państw mniejszych, a także i to, że w każdej trójce będą kraje starej ii nowej Unii.

Zgodnie z decyzją Rady Europejskiej z dnia 1 stycznia 2007, po przyjęciu Bułgarii i Rumunii do grona państw członkowskich UE ustalono nowy porządek sprawowania prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Obejmuje on obecnie 27 Państw Członkowskich i określony jest do połowy 2020 r. Pierwszymi państwami, które zrealizowały ten model były Niemcy, Portugalia i Słowenia.

Trio Polska-Dania-Cypr

Polska, rozpoczynająca prezydencję w lipcu 2011 r., była pierwszym i największym państwem  „naszego” tria, w skład którego wchodzą Królestwo Danii i Republika Cypryjska. Strona polska  rozpoczęła współpracę w ramach naszego trio z Danią oraz Cyprem już w roku 2008, a zatem na długo przed objęciem prezydencji w UE.

Więcej informacji o trio prezydencji