Więcej ryb z Bałtyku

Ograniczenia połowów ryb w Bałtyku w latach ubiegłych zaczęły przynosić efekty. Dlatego na rok 2013 Komisja Europejska proponuje zwiększenie całkowitych dopuszczalnych połowów takich gatunków jak śledź, szprot czy gładzica. Celem KE jest uzyskanie przez rybołówstwo na Morzu Bałtyckim stanu zrównoważenia pod względem środowiskowym i gospodarczym.

W tym miesiącu Komisja Europejska przedstawiła swój wniosek dotyczący uprawnień do połowów w Morzu Bałtyckim na rok 2013.

Z opinii naukowych wynika, że liczba stad zarządzanych na poziomie maksymalnego podtrzymywalnego połowu (MSY) w Morzu Bałtyckim może wzrastać. Ograniczenia wielkości całkowitych dopuszczalnych połowów (TAC) przyjęte w poprzednich latach okazały się skuteczne i liczba stad odławianych na poziomie MSY mogłaby wzrosnąć w 2013 r. z trzech do sześciu, o ile zostaną przyjęte proponowane wielkości TAC.

Komisja proponuje wyższe wielkości TAC w odniesieniu do szprota, centralnego i zachodniego stada śledzia oraz gładzicy. Ogranicza także wielkości TAC pozostałych stad gatunków pelagicznych w odpowiedzi na naturalne fluktuacje stad i w celu zapewnienia poziomów MSY. Liczba dni przebywania poza portem w odniesieniu do statków rybackich pozostaje niezmieniona w stosunku do lat poprzednich.

Ogólnym celem proponowanych zmian jest uzyskanie przez rybołówstwo na Morzu Bałtyckim stanu zrównoważenia pod względem środowiskowym i gospodarczym poprzez zastosowanie się do zaleceń naukowców. Podstawą dla wniosku Komisji są opinie naukowe wydane przez Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) oraz Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES). W maju w sprawie tego wniosku zasięgano także opinii Regionalnego Komitetu Doradczego ds. Morza Bałtyckiego (BSRAC).

Obecny wniosek będzie przedmiotem dyskusji między ministrami z państw członkowskich na październikowym posiedzeniu Rady ds. Rybołówstwa.

[Czytaj więcej]