Komisja Europejska ogłosiła 2013 rok EUROPEJSKIM ROKIEM OBYWATELI. Obywatelstwo UE ma już 20 lat. Prawa z niego wynikające są jednym z najważniejszych fundamentów UE. 

Cele Europejskiego Roku Obywateli: 

-ułatwienie obywatelom Unii wykonywania prawa do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium UE, poprzez zapewnienie im łatwego dostępu do informacji na temat ich praw

-zwiększenie świadomości obywateli o przysługującym im prawie do swobodnego pobytu na terytorium Unii Europejskiej

-podnoszenie świadomości obywateli w zakresie korzystania z unijnych praw i prowadzonej polityki i mobilizowanie ich do aktywnego uczestnictwa w kształtowaniu unijnej polityki

-stymulowanie debaty na temat skutków i potencjału prawa do swobodnego przemieszczania się, w szczególności w odniesieniu do wzmocnienia spójności i wzajemnego zrozumienia.