Lekcja europejska w ramach kampanii „Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły”

Dnia 14 maja 2013r. konsultancji Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg przeprowadzili lekcję europejską w I klasie Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim. Lekcja przeprowadzona została w ramach kampanii WWF "Pozwólmy zwierzętom życ tam, gdzie sie urodziły".


Punkt ED Kołobrzeg zaangażował się w koordynację mającą na celu zachęcenie szkół podstawowych  do wzięcia udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym dla szkół podstawowych „Pozwólmy zwierzętom żyć, tam gdzie się urodziły”. W rezultacie  3 szkoły z powiatu kołobrzeskiego oraz 1 z koszalińskiego przystąpiły do projektu.

Celem projektu jest zmiana postaw społecznych poprzez podniesienie świadomości i wiedzy uczniów szkół podstawowych na temat problemu ginących gatunków zwierząt – pogłębienie wiedzy na temat wpływu człowieka na świat przyrody oraz zmniejszenie zapotrzebowania na egzotyczne gatunki zwierząt trzymane w warunkach domowych. 

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie klas 1- 6 szkół podstawowych oraz ich nauczyciele.

W ramach udziału szkoła otrzymała  materiały edukacyjne m.in.: broszura ze scenariuszami lekcji, kartami prac ucznia oraz projektem między-przedmiotowym, kompendium wiedzy dla nauczycieli na płycie CD wraz z prezentacją multimedialną, plakat promujący projekt, materiały edukacyjne dla uczniów – komiks oraz broszurka z naklejkami (200sztuk).

Dodatkowo w ramach uczestnictwa, szkoły mogły  rozszerzyć działania poprzez zorganizowanie np. na holu szkoły wystawy edukacyjnej.
Wystawa została przesłana do szkół celem wymiany. Składała się z 5 tablic tematycznych na temat zwierząt chronionych oraz ich nielegalnego sprowadzania.

Dodatkowo, w szkole która gosciła wystawę jako pierwsza, zorganizowana została lekcja europejska pn. "Pozwólmy zwierzętom życ tam, gdzie się urodziły".

CELEM LEKCJI BYŁO:
• Zapoznanie uczniów z problemem przywożenia chronionych gatunków zwierząt do Polski z całego świata.
• Uświadamianie zagrożeń dla przetrwania wielu gatunków zwierząt.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA:
Uczeń:
• wymienia gatunki zwierząt egzotycznych spotykanych w naszych domach;
• opisuje warunki, w jakich żyją zwierzęta na wolności i w niewoli;
• ocenia skutki handlu zwierzętami zagrożonymi wyginięciem;
• wskazuje sposoby ochrony zwierząt egzotycznych.

METODY I FORMY PRACY:
Praca z tekstem źródłowym, pogadanka, burza mózgów, mapa myśli, praca zbiorowa,
praca grupowa, prezentacja, quiz.

Chronologia:

1. Wprowadzenie dzieci w tematykę przemytu zwierząt, ginących gatunków. Jakie zwierzęta dzieci mają w domu?
2. Prezentacja multimrdialna o zwierzętach zagrożonych.
3. W jakich warunkach przemycane są zwierzęta – prezentacja prac dzieci, które wygrały w konkursie  „Pozwólmy…”, zdjęcia przemycanych zwierząt, filmik o żółwiach.
4. Krótki quiz wiedzy.
5. Podsumowanie i rozdanie dzieciom gadżetów.

Galeria zdjęć: