Litwa gotowa na euro

Komisja Europejska proponuje, by Litwa miała możliwość wejścia do strefy euro już 1 stycznia 2015 r. Ze sprawozdania, w którym oceniono gotowość ośmiu państw UE do przyjęcia wspólnej waluty wynika, że rząd w Wilnie wypełnił wszystkie warunki konieczne do przyjęcia europejskiej waluty. Teraz na ten krok musi zgodzić się Rada Unii Europejskiej.

Rada podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie w drugiej połowie lipca. Najpierw zostanie przedyskutowana przez szefów państw lub rządów podczas posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 26–27 czerwca. Opinię musi wydać też Parlament Europejski.

Olli Rehn, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. gospodarczych i walutowych oraz euro, stwierdził: – Osiągnięcie przez Litwę gotowości do przyjęcia euro stanowi wyraz prowadzonej przez nią od długiego czasu rozważnej polityki budżetowej i zaangażowania w reformy gospodarcze. Duże tempo reform, których motorem było m.in. przystąpienie Litwy do UE dziesięć lat temu, przyniosło imponujący wzrost dobrobytu w tym państwie: od 1995 r. PKB na mieszkańca wzrósł z poziomu zaledwie 35 proc. średniego PKB na mieszkańca w UE-28 do prognozowanego 78 proc. w 2015 r.

Komisarz dodał: – Unia gospodarcza i walutowa utrzymuje swoją atrakcyjność jako wspólnota, do której warto należeć. Strefa euro dysponuje obecnie sprawniejszymi systemami koordynacji polityki gospodarczej, solidnymi zabezpieczeniami finansowymi chroniącymi jej stabilność, a od tego roku utworzyła także unię bankową. Litwa pragnie uczestniczyć we wszystkich tych mechanizmach i przyczynić się do ich dalszego umocnienia. Dzięki działaniom podejmowanym przez ostatnie pięć lat unia gospodarcza i walutowa jest w stanie lepiej radzić sobie z poważnymi zawirowaniami niż miało to miejsce na początku kryzysu.

Spośród siedmiu pozostałych państw członkowskich ocenionych w sprawozdaniu KE (Bułgaria, Chorwacja, Polska, Republika Czeska, Rumunia, Szwecja i Węgry) nie spełnia wszystkich kryteriów umożliwiających przyjęcie euro. W związku z tym ich sytuacja zostanie poddana ponownej ocenie za dwa lata.