Wielkie sadzenie roślin 22 październik!

Wydział Komunalny oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg organizują dnia 22 października 2014r. akcję „Wielkie sadzenie roślin” na terenie miasta Kołobrzeg. W akcji wezmą udział dzieci przedszkolne, szkolne i młodzież ( łącznie 160 osób). Wspólne sadzenie roślin i drzew przyczynia się do zwiększenia ilości zieleni w mieście oraz do zmniejszenia skutków globalnego ocieplenia.

Sadzenie roślin wspomaga zróżnicowanie flory naszego miasta i pomaga zachować bioróżnorodność. Rośliny trafią do przyszkolnych i przedszkolnych ogrodów, upiększając je, a jednocześnie uwrażliwiając dzieci i młodzież na piękno przyrody. Sadzenie ozdobnych drzew i krzewów pozwala na dostrzeganie najprostszego piękna wokół siebie, a także na podnoszenie własnej wartości uczestników akcji. Swoim działaniem wzbogacają najbliższe otoczenie i robią to nie tylko dla siebie, ale i dla przyszłych pokoleń.
Akcja wpisuje się w „Siódmy ogólny unijny program działań w zakresie środowiska naturalnego do 2020r – Dobrze żyć w granicach naszej planety”.

Od połowy lat 70. XX wieku polityka środowiskowa UE jest oparta na programach działań definiujących cele priorytetowe, które mają zostać osiągnięte w wyznaczonych okresach. Obecny, siódmy z kolei program obejmujący okres do 2020r. został przyjęty przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w listopadzie 2013 r.

Więcej informacji: http://eurofundsnews.eu/publikacje/siodmy-unijny-program-dzialan-w-zakresie-srodowiska-naturalnego-do-2020-r/