Rok 2015 Europejskim Rokiem na Rzecz Rozwoju

Rok 2015 jest Europejskim Rokiem na Rzecz Rozwoju, tym samym będziemy dążyć do zachęcenia społeczeństwa lokalnego do wzięcia udziału zarówno w debacie, jak i działaniach na rzecz rozwoju oraz realizacji Milenijnych Celów Rozwoju (MCR). 
 
Unia Europejska angażowała się od samego początku we wspieranie realizacji Milenijnych Celów Rozwoju i jako pierwsza włączyła je w swoją politykę i działalność w dziedzinie rozwoju. Dlatego w naszych działaniach będziemy dążyć do tego, aby współpraca na rzecz rozwoju nadal była częścią procesu integracji europejskiej.
 
Działania Punktu będą koncentrować się wokół tematów: Europa 2020, edukacja globalna, przeciwdziałanie zmianom klimatu, prawa obywatela UE, sytuacja gospodarcza, euro, rynek jednolity, ekologia, nowa perspektywa finansowa 2014-2020 oraz bezpieczeństwo i języki obce. 
 
Na szczycie ONZ w 2000 r. Unia Europejska – obok innych światowych liderów – zobowią¬zała się do udziału w wyeliminowaniu biedy na świecie do 2015 r. Wyznaczono wówczas osiem celów w dziedzinie rozwoju, znanych jako „milenijne cele rozwoju”.
Są to: 
– likwidacja skrajnego ubóstwa i głodu 
– powszechny dostęp do edukacji podstawowej 
– promowanie równości płci 
– zmniejszenie śmiertelności wśród dzieci 
– poprawa stanu zdrowia matek 
– zwalczanie HIV/AIDS, malarii i innych chorób 
– równowaga środowiska 
– budowanie globalnego partnerstwa. 
 
W ramach planu działań PIE ED Kołobrzeg zamierza również prowadzić całoroczną kampanię informacyjną na temat Europejskiego Roku na Rzecz Rozwoju, w tym na temat realizacji Milenijnych Celów Rozwoju. Każdy miesiąc od stycznia do grudnia poświęcony zostanie innemu tematowi, zamieszczane będą publikacje tematyczne w formacie pdf.
 
Styczeń – Europa w świecie 
Luty – Edukacja 
Marzec – Kobiety 
Kwiecień – Zdrowie 
Maj – Pokój i bezpieczeństwo 
Czerwiec – Zrównoważony wzrost, praca i przedsiębiorczość 
Lipiec – Dzieci i Młodzież 
Sierpień – Pomoc humanitarna 
Wrzesień – Uchodźcy i migranci 
Październik – Bezpieczeństwo żywności 
Listopad – Zrównoważone cele rozwoju 
Grudzień – Prawa człowieka
 
Link do strony na temat Europejskiego Roku na Rzecz Rozwoju: