Czerwiec – Zrównoważony ekologiczny wzrost gospodarczy, godna praca i przedsiębiorstwa.

Ekologiczna gospodarka ma szczególne znaczenie dla krajów rozwijających się, ponieważ boleśniej odczuwają one skutki takich zjawisk jak zmiany klimatu, klęski żywiołowe czy kryzysy żywnościowe oraz paliwowe.

Zrównoważony ekologiczny wzrost gospodarczy powinien też przyczyniać się do walki z ubóstwem, ochrony środowiska naturalnego, zapewnienia ochrony prawnej pracownikom i opieki socjalnej wszystkim obywatelom, jak również gwarantować ciągłość dialogu społecznego. W tej chwili na świecie jest około 200 mln bezrobotnych. W krajach rozwijających się zaledwie jedna czwarta ludności w wieku produkcyjnym ma produktywną i godną pracę, a prawie 900 mln osób żyje w gospodarstwach domowych o dochodach poniżej progu ubóstwa. Przedsiębiorcy nie tylko tworzą miejsca pracy, lecz napędzają innowacje i zmiany, dlatego mają oni kluczową rolę do odegrania w tworzeniu godnych miejsc pracy i odpowiedzialnego, trwałego rozwoju. Ostatecznie w polityce rozwojowej chodzi o to, by dzięki inwestycjom i działalności gospodarczej podnieść poziom życia ludzi, równocześnie chroniąc środowisko.

 

Publikacje tematyczne:

1. Eurofound

2. Twoja pierwsza praca z EURESem

3. Europejskie nagrody promocji przedsiębiorczości

4. Wspieranie wzrostu