Ekologiczna odbudowa gospodarki UE

UE wspiera odbudowę gospodarki we wszystkich państwach członkowskich, przekazując 2,2 mld euro na 140 kluczowych projektów transportowych. Projekty te pomogą zbudować brakujące połączenia transportowe na całym kontynencie, wesprzeć zrównoważony transport i utworzyć miejsca pracy.

(więcej…)

Pracownicy sezonowi lepiej chronieni

Komisja Europejska przedstawia dziś wytyczne w celu zapewnienia ochrony pracowników sezonowych w UE w kontekście pandemii koronawirusa. Wytyczne zawierają wskazówki dla organów krajowych, inspektoratów pracy i partnerów społecznych, aby zagwarantowali prawa, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników sezonowych oraz dopilnowali, by pracownicy ci byli świadomi swoich praw.

(więcej…)

Zielone światło dla fuzji Orlenu i Lotosu

Komisja Europejska warunkowo zatwierdziła przejęcie Lotosu przez PKN Orlen. Aby zaradzić możliwym problemom w zakresie konkurencji, PKN Orlen zaproponował szereg zobowiązań, których wypełnienie, w opinii Komisji, zapewni konkurencyjność rynku i nie wpłynie na poziom cen czy dostępność paliw. (więcej…)

Energia z wodoru

Aby do 2050 r. stać się neutralną dla klimatu, Europa musi dokonać transformacji swojego systemu energetycznego, który odpowiada za 75 proc. emisji gazów cieplarnianych w UE. Strategie UE dotyczące integracji systemu energetycznego i wodoru będą torować drogę do stworzenia bardziej wydajnego i wzajemnie połączonego sektora energetycznego, którego motorem są dwa równie ważne cele: czystsza planeta i silniejsza gospodarka.

(więcej…)

Ochrona europejskich konsumentów

W 2019 r. znacznie wzrosła ilość interwencji w sprawie produktów zagrażających konsumentom. Najczęściej zgłaszanymi kategoriami są zabawki oraz pojazdy silnikowe. Komisja Europejska opublikowała ostatnie sprawozdanie dotyczące tzw. systemu wczesnego ostrzegania – systemu Komisji mającego na celu zapobieganie lub ograniczanie sprzedaży produktów niebezpiecznych na rynku. Sprawozdanie pokazuje, że liczba działań podejmowanych przez organy po otrzymaniu ostrzeżenia rośnie z roku na rok, i wyniosła w 2019 r. 4477 w porównaniu z 4050 w 2018 r.

(więcej…)

Miliard w ekologię

Komisja Europejska ogłosiła pierwsze zaproszenie do składania wniosków w ramach funduszu innowacyjnego, będącego jednym z największych na świecie programów demonstracyjnych w zakresie innowacyjnych technologii niskoemisyjnych, finansowanym z dochodów z aukcji uprawnień do emisji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji. Ze środków funduszu innowacyjnego będą finansowane przełomowe technologie w dziedzinach energii ze źródeł odnawialnych, energochłonnych sektorów przemysłu, magazynowania energii oraz wychwytywania, wykorzystywania i składowania dwutlenku węgla. Fundusz zapewni impuls dla ekologicznej odbudowy gospodarczej poprzez tworzenie lokalnych przyszłościowych miejsc pracy, torowanie drogi dla neutralności klimatycznej i wzmacnianie wiodącej pozycji Europy w dziedzinie technologii na skalę globalną.

(więcej…)

Platformy wideo bezpieczniejsze

Promowanie europejskich utworów audiowizualnych oraz ochrona widzów przed mową nienawiści i szkodliwymi treściami – to główne cele wytycznych, jakie przyjęła Komisja Europejska w stosunku do platform i usług wideo.

(więcej…)

Zaproszenie do składania wniosków EUROPE DIRECT 2021-2025

Komisja Europejska za pośrednictwem Przedstawicielstwa w Polsce, ogłasza zaproszenie do składania wniosków w celu wybrania partnerów do prowadzenia punktów EUROPE DIRECT w latach 2021–2025. Partnerzy otrzymają dotację na działalność jako punkty EUROPE DIRECT, która umożliwi prowadzenie szeregu działań informacyjnych dotyczących UE i służących zaangażowaniu obywateli.

Termin składania wniosków: 15.10.2020 r. do godziny 17:00 CET

(więcej…)

Konkurs dla młodych dziennikarzy

Youth4Regions to program KE, który pomaga studentom dziennikarstwa i młodym dziennikarzom odkryć, co UE robi w ich regionie. Rekrutacja do tegorocznej edycji programu już trwa. Studenci dziennikarstwa i młodzi dziennikarze mogą już przesyłać na konkurs swoje najlepsze artykuły lub nagrania video, poświęcone projektom współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w tym Interreg) lub Funduszu Spójności.

(więcej…)

Page 5 of 122
1 3 4 5 6 7 122